Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image-10

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

Share this post