รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการอบรม

 • วันที่ 16, 17, 18, 23 และ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
  (ใช้เวลาการอบรม 5 วัน วันละ 6 ชม. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง)
 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
 • สมัครเข้าร่วมอบรม และทำแบบทดสอบวัดทักษะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ค. 2565
  ทาง https://gbdi.depa.or.th/GBDi-DE-Training-2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 ส.ค. 2565 ทางเว็บไซต์ GBDi

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องผ่านหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data Engineering)
  หรือ มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลพื้นฐาน โดยผ่านการทดสอบแบบออนไลน์

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง โดยรวมถึงการจัดหา จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการสอนจะเน้นหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และการทดลองใช้เครื่องมือสำเร็จรูปหรือระบบงานตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ โดยมีเนื้อหาดังรายการต่อไปนี้

 1. Data Sources (0.5 วัน)
  เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการจัดหา จัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Blog, IoTs, CCTV, Data warehouse, Social Media, Mobile Apps, News and websites, etc. รวมทั้งตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล
 2. Web Scraping / Internet Crawler (0.5 วัน)
  เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้ในการดึงข้อมูลจากอินเทอเน็ต เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์
 3. Data Preprocessing (1 วัน)
  วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลก่อนการใช้งาน (Preprocess) ของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
 4. Metadata Management System / Data Catalog (1 วัน)
  หลักการเรื่องเมตาดาต้าของข้อมูลเพื่อจัดทำคาตาล็อกข้อมูล และตัวอย่างบริการและ/หรือระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลในมิติต่างๆ
 5. Data Exchange Services (1 วัน)
  หลักการและวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 6. Micro-Service Concept, Programming, and API Design for Data Services (1 วัน)
  การสร้างบริการข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียด
☎️ 02-026-2333 Ext.2525
📧 [email protected]

#DataAnalytics #DataEngineering #BigData #GBDi #depa #Blog #IoTs #CCTV #DataWarehouse #SocialMedia #MobileApps #News #websites

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »