รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการอบรม

 • วันที่ 16, 17, 18, 23 และ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
  (ใช้เวลาการอบรม 5 วัน วันละ 6 ชม. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง)
 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
 • สมัครเข้าร่วมอบรม และทำแบบทดสอบวัดทักษะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ค. 2565
  ทาง https://gbdi.depa.or.th/GBDi-DE-Training-2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 ส.ค. 2565 ทางเว็บไซต์ GBDi

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องผ่านหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data Engineering)
  หรือ มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลพื้นฐาน โดยผ่านการทดสอบแบบออนไลน์

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง โดยรวมถึงการจัดหา จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการสอนจะเน้นหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และการทดลองใช้เครื่องมือสำเร็จรูปหรือระบบงานตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ โดยมีเนื้อหาดังรายการต่อไปนี้

 1. Data Sources (0.5 วัน)
  เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการจัดหา จัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Blog, IoTs, CCTV, Data warehouse, Social Media, Mobile Apps, News and websites, etc. รวมทั้งตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล
 2. Web Scraping / Internet Crawler (0.5 วัน)
  เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้ในการดึงข้อมูลจากอินเทอเน็ต เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์
 3. Data Preprocessing (1 วัน)
  วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลก่อนการใช้งาน (Preprocess) ของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
 4. Metadata Management System / Data Catalog (1 วัน)
  หลักการเรื่องเมตาดาต้าของข้อมูลเพื่อจัดทำคาตาล็อกข้อมูล และตัวอย่างบริการและ/หรือระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลในมิติต่างๆ
 5. Data Exchange Services (1 วัน)
  หลักการและวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 6. Micro-Service Concept, Programming, and API Design for Data Services (1 วัน)
  การสร้างบริการข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียด
☎️ 02-026-2333 Ext.2525
📧 [email protected]

#DataAnalytics #DataEngineering #BigData #GBDi #depa #Blog #IoTs #CCTV #DataWarehouse #SocialMedia #MobileApps #News #websites

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »