สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)
     เป็นหน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
     ที่กำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data-Driven Decision) สกัดข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน (Insight to Operation) และช่วยเหลือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในภาครัฐ

พันธกิจ (Mission)
สร้างแพลตฟอร์มด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

บทบาทหน้าที่
     ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อการตัดสินใจและการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผ่านการสนับสนุนใน 3 ลักษณะ คือ
  1. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา (consulting) ในการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้จริง
  2. การออกแบบต้นแบบนำร่อง (prototyping) เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ารับการให้คำปรึกษา มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตนครอบครองอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
  3. การสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Training) อาทิ บุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิศวกรข้อมูล ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทั่วถึง