สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)

     เป็นหน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

     ที่กำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data-Driven Decision) สกัดข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน (Insight to Operation) และช่วยเหลือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันแห่งการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

พันธกิจ
(Mission)

  1. สร้างแพลทฟอร์มด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
  2. พัฒนาระบบนำร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  3. สร้างแพลทฟอร์มเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล
  4. สร้างเครือข่ายระดับสากลและสร้างความตระหนักรู้

What is

BIG data?