สถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์
และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ
(สวข.)

Government Big Data Institute

คือหน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐ

ตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

สิ่งที่คุณจะได้จากเรา

What we can do for you

ที่ GBDi เราสามารถช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเข้าถึง BIG Data ได้ ผ่าน 3 บริการหลัก

อบรม

เราสามารถจัดการอบรมแบบทั่วไป หรือเฉพาะหน่วยงานของท่าน

 

ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
การบริหารจัดการข้อมูล
และแบบครอบคลุมทุกกระบวนการ

ให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้คอยให้คำปรึกษา
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการ
ในการจัดเก็บ ใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูล

บริการวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยงานของท่านสามารถประยุกต์การใช้ BIG Data สู่การทำงานได้

 

ด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบจากทีมงาน Data Scientist และ Data Engineer ของเรา

Our

Courses

Featured

Projects

Thailand Health Information Exchange

Health Link

ระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์
จากสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงและ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กร

เพื่อให้แพทย์สามารถวิเคราะห์อาการและตัดสินใจในการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที

BIG DATA​

Community Thailand​

Enabling Thailand toward a Data-Driven Community

Explore More Projects

What is

BIG data?

Latest

Moves

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ไม่พอใจกับการใช้ภาษีของรัฐ แต่ไม่อยากแค่บ่นอีกต่อไป ถ้าคุณคือคนไทยผู้ฝันว่าวันหนึ่ง ประเทศนี้ต้องโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชวนมารวมพลัง ออกไอเดีย สร้างเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล...